Sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Cụ thể, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 10 nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật trong đó có Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng dự bị động viên.