Nghiên cứu khoa học là quá trình tự hoàn thiện và nâng cao năng lực, tư duy của người giảng viên. Thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, chất lượng giảng dạy sẽ được nâng cao, quá trình trao truyền kiến thức sẽ đạt hiệu quả. Xuất phát từ yêu cầu đó, trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Sĩ quan Công binh luôn được coi trọng và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ giảng viên.