Trên quê hương Thạch Thất, thành phố Hà Nội, nơi có hàng chục làng nghề truyền thống và giàu tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ. Đến nay 15 thành viên trong Chi hội doanh nhân CCB huyện Thạch Thất luôn nêu cao bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới. Trong nhiệm kỳ đầu tiên này các hội viên trong chi hội có doanh thu 365 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 678 lao động địa phương. Trên cương vị là Chủ tịch Hội doanh nhân CCB huyện Thạch Thất, CCB Nguyễn Xuân Lân đã cùng đồng đội không ngừng phấn đấu, phát triển để đạt được nhiều kết quả tích cực như ngày hôm nay.