Lữ  đoàn Công binh 513, Quân khu 3 là đơn vị công binh hỗn hợp. Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Công binh 513 còn chú trọng huấn luyện bộ đội thuần thục các kỹ năng, phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát thực tế, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.