Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 139:

- Hà Giang truy điệu và an táng 07 HCLS.

- Tháo gỡ khó khăn trong rà phá mìn, vật liệu nổ để tim kiếm, quy tập HCLS.

- Bình Phước: Quy tập 01 HCLS có họ tên. 

- Đón các anh về giữa mùa sen nở.