Phóng sự ảnh - Số 2865: Độc đáo Lễ mừng lúa mới của dân tộc K'Ho.