Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 221 có những nội dung chính sau đây:

- Khởi động dự án xử lý Dioxin tại sân bay Biên Hòa.

- Hỗ trợ người khuyết tật các tỉnh bị phun rải chất Dioxin.

- Hiệu quả hợp tác nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ.