Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lương Ninh đã tiếp tục củng cố nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt, đồng thời tiếp tục triển khai nhiều họat động hiệu quả, thiết thực nhằm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Góp phần không nhỏ vào những đổi thay ở Lương Ninh là sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cựu chiến binh nơi đây.