Với mưu đồ chuyển hóa hệ thống thang giá trị trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam, tranh thủ những yếu tố khách quan xuất hiện trong bối cảnh nước ta đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh truyền bá các "giá trị" văn hóa, lối sống phương Tây, hệ tư tưởng tư sản; nhằm xóa bỏ truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc, làm phai nhạt bản sắc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, gieo rắc vào giới trẻ lối sống thực dụng, lười vận động nhưng thích hưởng thụ… Mục đích cuối cùng của những chiêu thức trên là gì?