Phát huy lợi thế của đơn vị có số đoàn viên thanh niên đông đảo, nên các tổ chức đoàn cơ sở ở Tổng công ty 28, Tổng cục Hậu cần đã tập trung xây dựng nhiều mô hình hay, hoạt động có hiệu quả của đoàn viên thanh niên. Những dây chuyền may, dệt, ca sản xuất có đoàn viên thanh niên làm nòng cốt đã trở thành nơi nuôi dưỡng những tài năng, sự sáng tạo của người lao động. Phong trào thi đua “Lao động giỏi” ở Tổng công ty 28 được bắt đầu từ chính những dây chuyền sản xuất như thế.