Những nét đặc sắc của Bác để lại dấu ấn sâu sắc cho nền ngoại giao Việt Nam nói chung và cho những cán bộ làm công tác đối ngoại nói riêng. Bác dạy cán bộ ngoại giao từ những việc nhỏ và nhấn mạnh 2 điều: một là, phải biết lịch sử; hai là, phải biết ngôn ngữ của nước mà mình là đại diện. Bác là bậc thầy của ngoại giao con người