Học viện Quốc phòng tiếp tục bám sát sự phát triển của lý luận và thực tiễn, kịp thời nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp chiến lược về quân sự, quốc phòng. Đây là nhấn mạnh của Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi chủ trì làm việc với Học viện Quốc phòng về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.