Quân khu 2 hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2022 bảo đảm an toàn, đúng quy định.