Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bom mìn. Theo thống kê, cả nước còn hơn 6 triệu héc-ta bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, chiếm khoảng 18,7% diện tích cả nước. Việc làm sạch bom mìn sau chiến tranh đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, với thời gian có thể kéo dài tới hơn 100 năm. Việt Nam cần sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ từ bạn bè và các tổ chức quốc tế.