Chính sách thương bệnh binh và  đặc biệt về việc giám định lại vết thương đối với thương bệnh binh sẽ là chủ đề chính trong chương trình Hộp thư Truyền hình - Số 295.