Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm để thực hiện biểu tổ chức sư đoàn bộ binh thời bình biên chế hỏa lực mạnh. Biểu tổ chức biên chế mới có nhiều thay đổi cả về tổ chức lực lượng, vũ khí trang bị để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó việc huấn luyện theo giáo án mới là một trong những nội dung quan trọng.