Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của toàn quân luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, sâu sắc, có trọng tâm trọng điểm. Cùng với phong trào thi đua quyết thắng được phát động trong quân đội từ năm 1976 tạo nên sức mạnh chính trị tinh thần to lớn thì nhiều phong trào, cuộc vận động đã được các cơ quan, đơn vị triển khai tích cực góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách hoàn thành nhiệm vụ.