Theo thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ năm 2018 đến nay, qua công tác kiểm tra, giám sát đơn vị đã phát hiện và xử lý kỷ luật đối với 240 cá nhân (trong đó 10 trường hợp tại các đơn vị đăng kiểm thuộc Cục, 60 trường hợp tại các đơn vị đăng kiểm thuộc Sở GTVT và 170 trường hợp tại các doanh nghiệp đăng kiểm tư nhân); thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động của 1 trung tâm và 2 đăng kiểm viên là lãnh đạo trung tâm có vi phạm nghiêm trọng.