"Chỉ có sự lãnh đạo của một Đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công."

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài "Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mở rộng ra con đường giải phóng cho các dân tộc", gửi cho báo Pravda (Liên Xô); Báo Nhân dân, đăng số 4952, ngày 01/11/1967)