"Năm mới ra sức thi đua ái quốc để thu nhiều thắng lợi hơn năm cũ"

- Trích thư chúc Tết của Bác Hồ năm 1952 -