"Tri thức là vốn liếng quý bái của dân tộc"

(Trích trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 22/6/1947)