"Dân ta phải giữ nước ta,

Dân là con nước, nước là mẹ chung"

(Câu thơ do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm và đọc chiều ngày 23/12/1946 trong văn kiện có nhan đề "Hỏi và trả lời" nhằm giải thích và tuyên truyền cho cuộc kháng chiến toàn quốc mới bùng nổ)