"Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân. Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội. Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí"

- Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư "Gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ Đường 4 cùng dân quân du kích và đồng bào trong miền Đường số 4", đăng trên Báo Cứu quốc, số 1411, ra ngày 02/12/1949 -