"Nếu chính quyền biết lãnh đạo và khuyến khích, khen cái nên khen, thưởng việc nên thưởng, thì không những người lớn mà các trẻ em cũng hăng làm việc có lợi"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viêt "Việc nhỏ, ý nghĩa to". đăng báo Nhân dân, số 272, ngày 24/11/1954, với bút danh "C.B")