"...Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết. Không đoàn kết tức là cô độc. Đã cô độc thì chẳng việc gì thành công"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết "Bệnh tự kiêu, tự ái"; dưới bút danh X.Y.Z, đăng trên báo Sự thật, số 102, ra ngày 15/11/1948)