"Học hành là vô cùng. Học càng nhiều biết càng nhiều càng tốt"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Thư gửi đồng bào xã Duyên Trang, huyện Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình", ngày 13/11/1947)