"Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi..."

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", đăng Báo Nhân dân, số 5317, ngày 03/11/1968)