"Nạn đói kém nguy hiểm hơn nạn chiến tranh."

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết "Hô hào nhân dân chống nạn đói", đăng Báo Cứu quốc, số 86, ngày 08/11/1945)