"Đoàn kết là sức mạnh. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài nói chuyện tại "Hội nghị cán bộ trung ương cao cấp quân đội; tháng 11/1956)