"Muốn có hòa bình thật sự thì phải có độc lập thật sự..."

(Trích nội dung trả lời phỏng vấn nhà báo Anh - Phêlích Gơrin, ngày 18/11/1965 của Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích về lập trường của Việt Nam trước đề nghị thương lượng của phía Mỹ; Báo Nhân dân số 4266, ngày 09/12/1965)