"Chúng ta thường than phiền không đủ thời giờ để làm việc và học tập.

Đó là vì chưa biết quí trọng thời giờ, sắp đặt thời giờ cho hợp lý, còn lãng phí nhiều thời giờ"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết "Một phút đồng hồ", đăng trên Báo Nhân dân, số 153, ra từ ngày 11 - 15/12/1953)