"Trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận"

- Trích trong lưu bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi tại cuộc triển lãm ngành Hậu cần Quân đội ngày 01/4/1958 -