Đoàn kết, cảnh giác, nâng cao chí khí chiến đấu,

truyền thống anh dũng, kiên quyết làm tròn nhiệm vụ

thì quân đội ta bất kỳ thời chiến hay thời bình

sẽ là quân đội tất thắng, vô địch.

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài Nói chuyện với các đại biểu quân đội,

thương binh và quân nhân phục viên nhân dịp Tết Đinh Dậu, 29/01/1957)