"Gia đình là hạt nhân của xã hội"

(Trích bài viết "Phải thật sự bảo đảm quyền lợi của phụ nữ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Nhân dân, số 3199, ngày 28/12/1962)