"Nhân dân có quyền làm chủ, thì phải có nghĩ vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân"

- Trích bài "Đạo đức công dân" của Bác Hồ trên báo Nhân dân số 320 ngày 15/01/1955 -