"Biết đồng sức,

Biết đồng lòng,

Việc gì khó

Cũng làm xong"

(Trích trong bài thơ Hòn Đá của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên báo Việt Nam độc lập,

số 123, ra ngày 21/4/1942)