"Muốn chống tham ô lãng phí, chống quan liêu thì phải dân chủ, gây tự phê bình và phê bình, làm cho mọi người biết tự phê bình mình và dám phê bình người"

_Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất, ngày 25/6/1952_