Với điều kiện, địa hình Việt Nam, việc tăng cường huấn luyện đêm vẫn luôn là biện pháp hiệu quả giúp bộ đội thực hiện nhiệm vụ sát với thực tế chiến đấu, qua đó càng khai thác hiệu quả hơn vũ khí, khí tài mới.