Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là sức mạnh vô địch để nhân dân ta vượt qua mọi thách thức, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chính vì vậy mà khối đại đoàn kết của dân tộc ta đã trở thành mục tiêu chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch thông qua chiến lược diễn biến hòa bình. Chiến lược phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc là âm mưu cơ bản, thường trực, nhất quán và xuyên suốt của các thế lực thù địch. Chương trình Nhận diện sự thật với chủ đề "Nhận diện thủ đoạn phá hoại mối đại đoàn kết dân tộc" sẽ nhận diễn rõ những chiêu thức, thủ đoạn này, mời quý vị theo dõi.