Nhờ có sự kết nối của "Đài thanh cộng đồng" , những buổi tuyên truyền pháp luật về chủ quyền biển đảo và các lớp tập huấn cho ngư dân đánh bắt hải sản được an toàn những người trực đài thanh của Bộ đội Biên phòng luôn luôn chủ động trong mọi tình huống, kịp thời thông báo cho ngư dân.