Với mục tiêu hiện đại hóa những vũ khí, trang bị hiện có trong quân đội, phù hợp với xu hướng tác chiến hiện đại, đặc biệt là phải đáp ứng được trong điều kiện chiến đấu ban đêm. Viện Vật liệu Kỹ thuật trong những năm qua đã làm chủ và chủ động trong nghiên cứu, sản xuất mới những hệ kính ngắm đêm cho súng pháo. Chương trình Tạp chí Khoa học Quân sự phát sóng ngày 30/6 xin mời quý vị và các đồng chí tìm hiểu về chủ đề này.