Những kết quả đạt được, những bài học rút ra từ thực tiễn càng tiếp thêm ý chí quyết tâm để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đổi mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và đi cùng với thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc. Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị thì toàn xã hội cần đề cao cảnh giác, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của những thế lực thù địch. Làm được như vậy thì dù có hàng trăm ngàn kế, các thế lực thù địch cũng không thể nào phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.