Bản tin Ngày mới ngày 09/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ miễn thuế pin năng lượng mặt trời từ Việt Nam.

-  Bảo tồn và phát triển cây dược liệu  thành hàng hóa.

-  Nhớ về thế hệ xếp bút nghiên ra trận.