Điểm d, đ, e - Khoản 1 - Điều 3 - Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP ngày 28 tháng 10 năm 2017 quy định bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ ở ngoài nước:

Trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định, đội tìm kiếm, quy tập còn được hưởng các bồi dưỡng sau:

d) Bồi dưỡng trực tiếp làm nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ: Mức 220.000 đồng/người/ngày thực tế làm nhiệm vụ. Trong thời gian làm nhiệm vụ nếu hưởng tiền bồi dưỡng thì thôi hưởng chế độ công tác phí;

đ) Bồi dưỡng sức khỏe: Mức 500.000 đồng/người (không quá 2 lần/năm);

e) Được ăn thêm bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;