Theo Cổng TTĐT Bộ Nội vụ, vừa qua, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1/7/2024. Theo đó, tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng 32% so với thu nhập bình quân của người lao động.