Một vụ nổ xảy ra thông thường các yếu tố gây nguy hại đến con người chính là sóng xung kích và mảnh văng. Các vật nổ nguy hiểm luôn tiềm ẩn các yếu tố này. Việc xử lý chúng không phải bằng cách tiếp cận gần sẽ nâng cao được hệ số an toàn, tăng khả năng sống cho người chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Tay gắp vật nổ là thiết bị rất quan trọng và không thể thiếu được đối với người chiến sĩ trong việc xử lý, thu gom vật nổ nguy hiểm trong nhiều tình huống.