Công tác thi đua, khen thưởng phải đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch, dân chủ và công khai, đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 3 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra sáng ngày 3/7 tại trụ sở Chính phủ.