Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với các sáng tác của các nhạc sĩ trong và ngoài Quân đội về chủ đề Covid.