Trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Đảng ta nêu rõ: “Phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên quan điểm đúng đắn này của Đảng đang bị các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị tự xưng là người “có trách nhiệm” với dân tộc, với Đảng, với nhân dân đưa lên một số diễn đàn trong và ngoài nước với những lời lẽ méo mó, sai sự thật. Vậy những luận điệu này là gì, có thực là họ đang nhiệt huyết cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước, hay đang lợi dụng danh nghĩa “trách nhiệm với dân tộc” để hòng mưu đồ gây chia rẽ nhân dân với Đảng và chống phá chế độ?