Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những bài học kinh ngiệm trong chiến đấu của Trung đội dân quân Đoàn Xá vẫn còn nguyên giá trị. Đó là tiền đề để lực lượng vũ trang Đoàn Xá hôm nay phấn đấu, học tập, noi theo; xây dựng lực lượng dân quân vùng ven biển rộng khắp, vững mạnh, đủ sức nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu chiến lược, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.